เกี่ยวกับคณะ

กว่าจะมาเป็นเรา

การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ เนื่องจากระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์บนหลักการและเหตุผล และยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเผชิญต่อความท้าทายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นความจำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ จึงจัดตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 โดยมีวิสัยทัศน์คือ การมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

คณาจารย์ในคณะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีปณิธานในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ทำให้กระบวนการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในชั้นเรียน แต่ตั้งอยู่ในบริบทที่เป็นจริงของชีวิตและสังคม

 

สีประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร๋

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

แผนและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์