เกี่ยวกับคณะ

เครือข่ายความร่วมมือ

ปัจจุบันคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์กำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ Strategic Partners เพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มการศึกษาทางเลือก คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้สู่สังคมต่อไป สำหรับหน่วยงานที่คณะได้สร้างความร่วมมือแล้ว มีดังนี้

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

- มูลนิธิสยามกัมมาจล

- สมาคมการศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย

- สถาบันอุดมศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์จิตตปัญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

- เครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายผู้นำแห่งอนาคต เครือข่ายการศึกษาด้วยหัวใจและสติ