เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน

 

เป้าหมาย

สังคมตระหนักและให้คุณค่าแก่การเรียนรู้ผ่านปัญญาและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์


ยุทธศาสตร์

     พัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
     ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
     สร้างและขยายพื้นที่การเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
     สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน