วิชาการ

งานวิจัย


การศึกษา ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลง

การศึกษา ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลง (Education, Equity and Change)

ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ(ไม่)เสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะในด้านความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมกัน การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และการเรียนร่วม ทั้งในบริบทสถาบันการศึกษาและบริบทการเรียนรู้อื่นๆ กลุ่มเป้าหมายของการทำงานจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลในระบบการศึกษา รวมทั้งกลุ่มสังคมอื่นๆ ที่เผชิญกับอุปสรรคและปัญหาด้านความเสมอภาคที่เกี่ยวกับข้องการศึกษาและการเรียนรู้ เป้าหมายคือการท้าทายความเชื่อทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และใคร่ครวญเกี่ยวกับประเด็นด้านการเรียนรู้และการศึกษา อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของผู้เรียนทุกคน

รายชื่อนักวิจัย

ดร. ลินดา เยห์

ดร. อดิศร จันทรสุข

ดร. พุทธชาด อังณะกูร

อ. ชัชฏาภรณ์ พรมนอก

อ. อธิษฐาน์ คงทรัพย์

อ. เจมส์ เบอร์ฟอร์ด (ผู้ประสานงาน)

ผศ. ดร. ธิดา ทับพันธุ์ (ผู้ประสานงาน)

 

โครงการวิจัย

โครงการที่ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลาดำเนินการ
1 ก้าวข้ามการตีตรา: ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษที่มีความต้องการพิเศษร่วม(Beyond Stereotypes: Twice Exceptional Learners) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ.ดร.ลินดา เยห์ ปี58 - ปี59
2 การศึกษาพิเศษ หรือ การเรียนร่วม:  เรื่องของสิทธิ ความเท่าเทียม หรือความเสมอภาคทางกาศึกษา (Segregation or Inclusion: Right to Education or Right in Education?) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ธิดา ทับพันธุ์ ปี59
3 Exclusion and discrimination of LGBTI people in Thailand World Bank

อ.ดร. อดิศร จันทรสุข
อ. เจมส์ เบอร์ฟอร์ด
อ.ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
อ. อธิษฐาน์ คงทรัพย์

ปี59 - ปี60