วิชาการ

งานวิจัย


นโยบายการศึกษาและแนวโน้มของกระแสโลก (Education Policy and Global Trends)

ศึกษาพัฒนาการและการนำไปปฏิบัติของนโยบาย (policy) ระบบ (systems) และการปฏิรูป (reforms) การศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบและวางแผนนโยบายการศึกษาที่สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างประชากร และบริบททางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างมาก นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงแนวโน้มและรูปแบบของการจัดการศึกษาทางเลือก และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย

รายนามผู้เชียวชาญ

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
ดร.อดิศร จันทรสุข
ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
ดร.ฝน นิลเขต (ผู้ประสานงาน)

โครงการวิจัย

โครงการที่ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลาดำเนินการ
1 ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพแนวทางใหม่ในงานวิจัยทางการศึกษา (New Qualitative Methodologies in Educational Research) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ. ดร.อดิศร จันทรสุข ปี58 - ปี59
2 พรมแดนการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์กับการศึกษาไทย (Territory Knowledge of Creativity and Education in Thailand) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ ปี58 - ปี59
3 Professional Identity Construction in the Teaching Profession คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ.ดร.ฝน นิลเขต ปี59
4 โครงการติดตามประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ฉบับ พศ.2547) และการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ฉบับ พ.ศ.2547) : ระดับอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี,
อ.ดร.พุทธชาด อังณะกูร,
อ.ดร.อดิศร จันทรสุข
ปี59