วิชาการ

งานวิจัย


แผนการดำเนินงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2558

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีแผนการดำเนินงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2558 ดังนี้

1. การทบทวนและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษา ภายใต้โครงการ พรมแดนแห่งความรู้ด้านการเรียนรู้และการศึกษา: เหลียวหลังแลหน้าองค์ความรู้ในสังคมโลกและสังคมไทย (Frontier of knowledge in learning and education: Reflections from International and Thai Contexts) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะ และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานวิจัยในเชิงประยุกต์ในบริบทต่างๆ ของสังคมไทยต่อไป

หัวข้อย่อยการวิจัยองค์ความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย
          ก. ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theories)
          ข. ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา (Research Methodologies in Education)
          ค. ศิลปะและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Arts & Performativity and Education)
          ง. วิธีการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Pedagogy of Science and Mathematics)
          จ. ประสาทวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ของมนุษย์ (Neurosciences and Human Learning
          ฉ. การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการและความสามารถพิเศษ (Special and Gifted Education)
          ช. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation and Assessment)
          ซ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้ (IT and Innovation in Learning)
          ฌ. วิธีการสอน (Pedagogy)
          ญ. ประเด็นทางสังคมและความเป็นการเมืองในการศึกษา (Socio-political issues in Education)
          ฎ. นโยบายการศึกษา (Education Policy)
          ฏ. ครุศึกษาและการพัฒนาเชิงวิชาชีพ (Teacher Education & Profession Development)
          ฐ. ประวัติศาสตร์การศึกษาของไทย (History of Thailand Education)
          ฑ. ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการศึกษา (Educational Leadership & Administration)
          ฒ. วัฒนธรรมและการเรียนรู้ (Culture and Learning)
          ณ. การเรียนรู้เชิงพุทธ (Buddhist Approach to Learning)


2. การทำวิจัยในหัวข้อและรูปแบบต่างๆ ภายใต้โครงการ การรื้อถอนมายาคติเรื่องการเรียนรู้และการศึกษา: ประเด็นร่วมสมัยในบริบทของไทย (Demystifying Learning and Education: Contemporary Issues in Thai Contexts) โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจ ทบทวน วิพากษ์ ท้าทาย สร้างสรรค์ และเสนอแนะมุมมองและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนในชาติ ตั้งแต่ระดับนโยบาย การปฏิบัติ และปัจเจกบุคคล