วิชาการ

งานวิจัย


แผนการดำเนินงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2559

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในประเด็น มิติและบริบทต่างๆ โดยหวังว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้ของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในวันข้างหน้า หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งของคณะคือ การผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย บนฐานของการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญภายนอกจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การแสวงหาคำตอบของประเด็นปัญหาทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในประเทศก้าวพ้นไปจากกรอบคิดและความเชื่อซึ่งครอบงำสังคมไทยและเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลายาวนาน

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณาจารย์เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของประเด็นปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความสำคัญในประเทศไทย เพื่อจะพัฒนาเป็นชุดหัวข้อหลักการวิจัยที่คณะควรให้การสนับสนุนในฐานะยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยของคณาจารย์และการสนับสนุนทรัพยากรของคณะเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรวมทั้งสภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ชุดหัวข้อหลักที่ประมวลได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ คือ

  1. นโยบายการศึกษาและแนวโน้มของกระแสโลก (Education Policy and Global Trends)
  2. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถ (Curriculum, Pedagogy and Competency Development)
  3. พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Spaces)
  4. นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning)
  5. การศึกษา ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลง (Education, Equity, and Change)