วิชาการ

งานวิจัย


พื้นที่การเรียนรู้

พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Spaces)

ศึกษาลักษณะและอิทธิพลของพื้นที่ทางกายภาพ (physical) พื้นที่เสมือน (virtual) และพื้นที่ทางสังคม (community) ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของคนและสังคม (กลุ่มคน) เพื่อนำมาสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้เหมาะสมกับผู้ใช้พื้นที่ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์การเรียนการสอน (Pedagogy) กับการจัดพื้นที่การเรียนรู้ การถอดระบบคิดและปรากฏการณ์ในการเรียนการสอนที่สะท้อนความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมองค์กร (culture and belief) การศึกษาพื้นที่การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ในระดับมหภาค (Learning Geography)

รายชื่อนักวิจัย

ผศ.นพ. ธนา นิลชัยโกวิทย์

ดร. กิตติ คงตุก

ดร. ปวีณา แช่มช้อย

อ. ชลิดา เหล่าจุมพล

อ. อัครา เมธาสุข

อ. ชนาเมธ วกุลชัย

ดร. ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ผู้ประสานงาน)

 

โครงการวิจัย

โครงการที่ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลาดำเนินการ
1 การเรียนรู้ของครอบครัวในพื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย: การทบทวนวรรณกรรม (Family Learning in Informal Learning Space: A Critical Review of Literature) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ.ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ ปี59