วิชาการ

งานวิจัย


เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเรียนรู้

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเรียนรู้ (Technology, Innovation and Learning)

ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงชีวิต สร้างแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ใส่ใจคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายชื่อนักวิจัย

ดร. พุทธชาด อังณะกูร

ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

ดร. สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

ดร. หนึ่งฤทัย คณานนท์

อ. พิสิฐ น้อยวังคลัง

อ. อิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ

อ. นิธิ จันทรธนู

ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ (ผู้ประสานงาน)

 

โครงการวิจัย

โครงการที่ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลาดำเนินการ
1 INNOVATIONS IN THE TEACHING & LEARNING OF ACADEMIC LITERACIES คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ.เจมส์  เบอร์ฟอร์ด ปี58 - ปี59
2 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนแบบโมบายเลิร์นนิงเพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน (Review of Mobile Learning for Integrating in Instruction) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ. ดร.เสมอกาญจน์  โสภณหิรัญรักษ์ ปี58 - ปี59
3 เกมสถานการณ์จำลองกับการเรียนรู้ทางสังคม กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติ (Gaming simulation and social learning: A case study of disaster risk management) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ. ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปี58 - ปี59
4 สถานะปัจจุบันของงานวิจัยทางด้านอีเลิร์นนิ่งในประเทศไทย (Current State of e-Learning Research in Thailand) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อ. ดร.พุทธชาด  อังณะกูร ปี58 - ปี59
5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบูรณาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหากลุ่มสาระวิชา สำหรับนิสิตนักศึกษาครูด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา
(Development of technological pedagogical and content knowledge (TPACK) program for Thai pre-service teachers in Science and Mathematics)

งบประมาณแผ่นดิน
(บูรณาการ)

อ.ดร.พุทธชาด อังณะกูร,
อ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์,
อ.ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์,
อ.ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
ปี59 - ปี61