วิชาการ

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

Bachelor of Arts Program in Learning Sciences

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร 4 ปี (128 หน่วยกิต) พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในหลากหลายบริบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนบนฐานการปฏิบัติจริง

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ (Active learning) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในสถานศึกษา

ในสองปีแรกผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Start-up learning process เพื่อให้มีประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เปิดกว้าง ก่อนนำเข้าสู่สารัตถะหลักในปีที่ 3 อาทิ การเรียนรู้ของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ในปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ผู้เรียนจะเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านศิลปะประยุกต์เพื่อการศึกษา การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการได้ใบประกอบวิชาชีพครู การเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนการศึกษา สามารถอ่านได้จาก FAQ ของหลักสูตรฯ

คุณลักษณะบัณฑิต

บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และมีความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
  • นักเทคโนโลยีการศึกษา
  • นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
  • นักออกแบบการจัดการเรียนรู้
  • นักศิลปะสร้างสรรค์
  • นักพัฒนาชุมชน
  • นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา

 

 

การรับสมัคร สำหรับปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 คน แบ่งเป็น

 

1.   การคัดเลือกกลาง (Admissions)

 

GAT และ PAT 5

2.   โครงการรับตรง

 

 ใช้คะแนน TU STAR ในวิชา STAR00 ครั้งที่ 1/2559 ถึง 5/2559 (ยื่นคะแนนครั้งที่ดีที่สุด) โดยมีค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้

 ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ         50%
 ความเท่าทันโลกสมัยใหม่   10%
 การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ   40%

หมายเหตุ

รายละเอียดการสอบ TU STAR สามารถอ่านได้จาก http://www.tustar.tu.ac.th/  และ Facebook: TU STAR gateway to Thammasat

 

คุณสมบัติเฉพาะ

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

- หากกำลังศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

         

กำหนดการรับสมัคร โครงการสอบตรง ปีการศึกษา 2560

รับสมัครผ่านระบบ Online

1 - 30 พฤศจิกายน 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

9 มกราคม 2560

 

สอบสัมภาษณ์/ กระบวนการกลุ่ม

14 - 15 มกราคม 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

30 มกราคม 2560

 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearning House

 25 - 28 เมษายน 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 19 พฤษภาคม 2560

 


สำหรับนักศึกษาใหม่

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม      

www.lsed.tu.ac.th                          

โทรศัพท์  0-2564 4440-79 ต่อ 1585

โทรสาร  0-2564 4440-79 ต่อ 1584