งานบริการวิชาการ

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

          การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศไว้ที่การศึกษาในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีคุณภาพ  แม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปยังภาคส่วนต่างๆ การพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้มีระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา การพยายามผลักดันให้เกิดชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community- PLC) แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าการศึกษาของไทยยังคงเป็นความทุกข์ของสังคม กลไกของรัฐและโครงสร้างบริหารจัดการหลักก็ยังคงไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน กรอบวิธีคิด (Mindset) ของการจัดการศึกษาในระบบกระแสหลักยังคงผลิตซ้ำวาทกรรมและความเชื่อเดิม คือ การรวมศูนย์อำนาจ การควบคุมครอบงำ การใช้กรอบมาตรฐาน-ตัวชี้วัดที่ตายตัวและการจัดการเรียนการสอนแบบ passive learning ซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน  ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ขาดความรู้และทักษะที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ช่วยให้คนค้นพบศักยภาพของตนเอง รวมทั้งตัดขาดการเรียนรู้ในชั้นเรียนออกจากบริบททางสังคม  คำถามที่เกิดขึ้นคือ เราจะสร้างการศึกษาที่ช่วยลดความทุกข์ของสังคมไทยได้อย่างไร? เราจะเราจะสร้างการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้อย่างไร? เราจะสร้างห้องเรียนที่มีความหมายและมีความสุขต่อทั้งตัวครูและนักเรียนได้อย่างไร?

          โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ มีความมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการศึกษาโดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้ว ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในระบบการศึกษาเพราะครูคือผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) สร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย โดยเรามุ่งทำงานกับครูที่จะเป็นจุดคานงัด 1% ของระบบการศึกษา คือครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000 คนในระยะ 5 ปี

          ในระยะแรกทางโครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูแกนนำในระดับมัธยมศึกษาที่จะเป็นผู้บุกเบิกและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning สร้างชั้นเรียนที่มีความหมาย มีความสุขและมีชีวิตชีวา รวมทั้งร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) ในการนี้โครงการฯ จึงเปิดรับสมัครครูในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในหลักสูตรแกนนำครู รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน
          เราจึงอยากเชื้อเชิญคุณมาร่วมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่มีความหมาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้ังใจ กาย สมองและจิตวิญญาณ บ่มเพาะทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สร้างพืิ้นที่หล่อเลี้ยงพลังใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน

          สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ คือ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ประกอบด้วย problem-based learning, และ project-based learning โดยมีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลุ่มและเฉพาะบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกเหนือจากกระบวนการแล้วยังมีการออกแบบเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ Neuroscience Education, STEM Education, Nature & Environment, Coaching for Educators, Conflict Management เพื่อให้คุณสามารถค้นพบศักยภาพภายในตนเอง สามารถนำไปปรับใช้ไนชั้นเรียนได้ รวมทั้งการมีชุมชนกัลยาณมิตรที่สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทั้งในมิติทางจิตใจและเชิงวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ในรายวิชาที่ตนเองและ/หรือทีมรับผิดชอบอยู่ รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง

2) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต

 

ภาพรวมของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูผู้สนใจในการพัฒนาหรือปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมให้นักเรียน มีส่วนในการสร้างและพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่ในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากกลาย เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น โดยผู้เข้าร่วมต้องมีการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย 80 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โมดูล ดังนี้
โมดูล 1 ครูคือมนุษย์ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู จำนวน 20 ชั่วโมง

เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความรู้ของตนเอง คุณค่าความหมายของการเป็นครู

ระยะเวลา : ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29– วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1eZCaBE5QhR8bRCLVkTwdeiMh2KN13mmr/view?usp=sharing


โมดูล 2 พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา)

ผู้เข้าร่วมจะเลือกเรียนในรายวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการเข้าร่วมอย่างน้อย 1 รายวิชา และมีจำนวนชั่วโมงสะสมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

ระยะเวลา : ระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2561
สถานที่ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ที่

ชื่อวิชา

จำนวนรับ

วิทยากร

วันที่จัด

1

ทักษะการโค้ชเพื่อครู
(Coaching Skills for Teachers)

60 คน

ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

ดร.ไพลิน จิรสกุลชัย

12-13 พ.ค.61

 2

ห้องเรียนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
Creative Communication Classroom

40 คน

คุณพฤหัส  พหลกุลบุตร

คุณภัทรภร เกิดจังหวัด

คุณธราวัฒน์  รายะนาคร

ทีมมะขามป้อม

19-20 พ.ค. 61

3

เครื่องมือการเรียนรู้บนฐานชุมชนสู่กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Community Project Based Learning to 21st Century Skills

40 คน

คุณพฤหัส  พหลกุลบุตร

คุณภัทรภร เกิดจังหวัด

คุณธราวัฒน์  รายะนาคร

ทีมมะขามป้อม

26-27 พ.ค 61

4

PLC เพื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิต

60 คน

คุณศุภวัจน์ พรมตัน คุณจิรวุฒิ พงษ์โสภณ

คุณพร้อมพนิตย์ เกตุทิพย์

2-3 มิ.ย. 61

5

หยุดการรังแก ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
(Stop Bullying with Compassionate Communication)

30 คน

ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

คุณจันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม

คุณ วริสรา มีภาษณี

8-10 มิ.ย.61

6

เวทมนต์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย
(Magical Classroom: meaningful learning)

 

30 คน

ดร.ปวีณา แช่มช้อย

คุณ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

15-17 มิ.ย.61

7

ห้องเรียนแห่งความสุข
(Dialogue: Happy Classroom)

30 คน

คุณธนัญธร เปรมใจชื่น และทีม 7 Presents

23-24 มิ.ย.61 / 25-26 ส.ค.61 

8

ชื่นชีวิตคณิตศาสตร์: การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สดชื่นและเชื่อมโยงกับชีวิต
(Active Learning in Mathematics)

50 คน

ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

อ.ศราวุธ จอมนำ

ผศ.ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

23 -24 มิ.ย.61

9

ศาสตร์แห่งสมอง สู่การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Neuro-Education)

40 คน

ดร.อัครา เมธาสุข

ดร.ปวีณา แช่มช้อย
ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ

30 มิ.ย.-1ก.ค.61

10

การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี

(STEM Instruction in Technology-Rich Learning Environments)

50 คน

ผศ.ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

 14-15 ก.ค.61

11

ขัดแย้งคือของขวัญ การศึกษาที่มีส่วนร่วม

40 คน

คุณณัฐฬส วังวิญญู และสถาบันขวัญแผ่นดิน

4-5 ส.ค.61

12

ได้ยินกัน เข้าใจกัน ในห้องเรียนเปลี่ยนชีวิต
(Creative Classroom : Changing Life by Listening)

30 คน

ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

คุณ วริสรา มีภาษณี

คุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย

24-26 ส.ค.61

13

การออกแบบเกมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Creative Learning Game Design)

120 คน

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด และทีมเถื่อนเกม

ส.ค.61

14

ครูกล้าแสดง
(Actor Teachers)

30 คน

ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
อ.คอลิด มิดำ

 25-26 ส.ค.61
1-2 ก.ย.61

 

โมดูล 3 พัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้

แบ่งเป็น 2 ครั้งๆ ละ 20 ชั่วโมงและต้องมีการนำเสนอผลงานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรม

 

ครั้งที่ 1 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง

หลักพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

ระยะเวลา : ระหว่าง   เดือนสิงหาคม - กันยายน  2561
สถานที่ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ครั้งที่ 2 การนำเสนอผลงานและการรับฟังเสียงสะท้อน จำนวน 20 ชั่วโมง

ผู้เข้าร่วมนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาและออกแบบไว้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ระยะเวลา : ระหว่างเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2561
              ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

 

รวมจำนวนชั่วโมงที่ต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 80 ชั่วโมง

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. การค้นพบคุณค่า ความหมายภายในตนเอง การพัฒนาศักยภาพภายในที่เชื่ีอมโยงสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงภายนอก
 2. ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน
 3. การสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้และการประเมินผลแบบใหม่ๆ ด้วยตนเอง
 4. การเข้าถึงระบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งรวบรวมความรู้ คลังข้อมูล ชุดกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปปรับใช้ได้
 5. เครือข่ายกัลยาณมิตรที่ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
 6. ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

 

**โครงการฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร สื่อการเรียนรู้ สถานที่จัดอบรม อาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมโครงการ**

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ครูรุ่นใหม่ทำงานอยู่ในระบบการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
 2. ได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในทุกโมดูลการเรียนรู้ตามที่ได้กำหนดไว้ (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง)
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี อายุประมาณ 22 – 50 ปี
 5. หากสมัครมาเป็นกลุ่มโรงเรียนละ 3-5 คน หรือ ครูในเครือข่ายพื้นที่เดียวกัน 3-5 คน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ตั้งใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้จริงในชั้นเรียนและโรงเรียน

 

    โครงการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ขอความร่วมมือให้ท่านชำระค่ามัดจำในการเข้าร่วมจำนวน 3,000 บาท ซึ่งท่านจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการครบทุกโมดูล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

 


วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครโดยสแกน QR Code

หรือทาง https://goo.gl/forms/5YiJfoG8rXAfTJby2
พร้อมทั้งแนบเอกสารต่อไปนี้ (เป็นไฟล์นามสกุล .pdf)

 1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV)
 2. เขียนเรียงความด้วยตนเอง หัวข้อ ประสบการณ์ของฉันในฐานะครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณ ณัฏฐ์ณิภัค อนุศาสนัน (แนน)
โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร 089-2266937
อีเมล nadnipuck.anu@gmail.com

ภาคีเครือข่าย

 • มะขามป้อม
 • เถื่อนเกม
 • ทรานส์ฟอร์เมเจนท์
 • ห้องสมุดผีเสื้อ
 • ขวัญแผ่นดิน
 • 7 Presents
 • ครูกล้าสอน
 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต

 

ผู้สนใจสามารถคลิกที่ชื่อดูรายละเอียดและสมัครได้ในเอกสารแนบ

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

ครูคือมนุษย์ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู

ใบสมัครโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้