งานบริการวิชาการ

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

หลักการและเหตุผล
          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ ผ่านการสร้าง “เกมการเรียนรู้” เพื่อให้ผู้เรียนทดลองใช้ความคิด ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ และความเข้าใจในทักษะการคิดเชิงออกแบบจึงได้ริเริ่มโครงการ THAMMASAT-BANPU Innovative Learning Program โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศใน อนาคต

 

วัตถุประสงค์
  • ให้ผู้เรียนได้พัฒนา “เกมการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมให้กับเยาวชน
  • สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา “เกมการเรียนรู้” และการประยุกต์ใช้
  • ส่งเสริมการใช้ “เกมการเรียนรู้” ในวงกว้างอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 062-681-1787
E-mail: game_society@lsed.tu.ac.th
Facebook: /tu-banpu
กรอกใบสมัครได้ที่ : https://www.surveymonkey.com/r/Thammasat_Banpu
ดาวน์โหลดไฟล์ : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ