ปฏิทินกิจกรรม

29 ก.ย.2559 - 29 ก.ย.2559

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมุงหวังในการสรางและสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนามนุษยใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรูที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ คณะไดเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ เพื่อเขาเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องในวาระครบรอบ ๒ ป ของการสถาปนา คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรจึงเห็นสมควรใหจัดทอดผาปาเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมทุนสําหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ เปนไปตามปณิธานที่ตั้งไว พรอมกันนั้น คณะฯ จะจัดพิธีเปดอาคารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแถลงขาวใหสาธารณชนไดรับทราบการดําเนินงานของโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่า สามารถร่วมบริจาคในรูปแบบ

  • เงินสด
  • เช็คสั่งจาย คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร (เงินบริจาค) หรือ
  • โอนเขาบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต ชื่อบัญชี “คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร (เงินบริจาค)” เลขที่บัญชี ๐๙๑-๐-๑๖๖๓๖-๒

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านแบบฟอร์มนี้ เพื่อคณะฯ จะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใหทานนําไปลดหยอนภาษีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินบริจาคตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบฏีกาได้ที่นี่

 

กําหนดการจัดงานถวายผาปาเพื่อการศึกษา

๐๗.๐๐ น. ตั้งองคผาปา
๐๗.๓๐ น. พระสงฆเจริญพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเชา
๐๙.๐๐ น. ถวายองคผาปาเพื่อการศึกษา

ประธานฝายสงฆ พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร (แทน) พระพรหมคุณาภรณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม  

ประธานฝายฆราวาส ศ. ดร.เอนก - ศ. พญ.จิรพร เหลาธรรมทัศน ศ. นพ.นิธิ มหานนท รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รศ. นพ.ปรีชา สุนทรานันท นพ.พลเดช - ดร.วณี ปนประทีป คุณบุญสม อัครธรรมกุล ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร 

 

พิธีเปดอาคารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๐๙.๓๐ น. พิธีเปดอาคารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ศ.ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๑๐.๐๐ น. นําชมนิทรรศการและสถานที่ โดย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร

๑๑.๐๐ น. แถลงขาว “เปดโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธีและรวมรับประทานอาหารกลางวัน

 

ติดตอประสานงาน: นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน น.ส.ภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร อาคารโดมบริหาร ชั้น ๒ หอง ๒๑๓

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต เลขที่ ๙๙ หมู ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โทรศัพท: ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๑ - ๗๙ ตอ ๑๕๘๑ หรือ ๑๕๘๘ หรือ ๐๘๖ ๓๔๑ ๘๒๒๙ โทรสาร: ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ ตอ ๑๕๘๔ E-mail: patwat53@gmail.com