รับสมัครทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ด้วยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ทุน ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์หรือสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDGs) ข้อที่ 4 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรการเรียนรู้ดังนี้

  1. ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
  2. ภายในทีมต้องมีนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน
  3. โครงการที่ขอรับทุนจะต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตการเรียนรู้ของมนุษย์ หรือสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ข้อที่ 4

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561