ภาพบรรยาการกาศงานสถาปนาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และงานเปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยาการกาศงานสถาปนาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และงานเปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์