ภาพบรรยาการกาศงานสถาปนาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และงานเปิดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์