คณาจารย์

 • รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
  คณบดี

  ภาวะการนำ (leadership) การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) มนุษยนิเวศวิทยา (human ecology) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource management) ประชาสังคม (civil society) การมีส่วนร่วมสาธารณะ (public participation) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community)

 • ดร.อดิศร จันทรสุข
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methodologies) การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) การวิจัยผ่านเรื่องเล่า (narrative inquiry) การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (academic development) ภาวะการนำ (leadership) การอุดมศึกษา (higher education studies) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning)

 • อธิษฐาน์ คงทรัพย์
  รองคณบดีฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร

  กระบวนการกลุ่ม (group process) การอำนวยกระบวนการกลุ่ม (group facilitation) การสื่อสารไร้ความรุนแรง (nonviolent communication) การสานเสวนา (dialogue) การโค้ช (coaching) การให้คำปรึกษา (counseling) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) การเรียนรู้แบบองค์รวม (holistic learning)

 • ดร.พุทธชาด อังณะกูร
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

  การวิเคราะห์การเรียนรู้ (learning analytics) เทคโนโลยีทางด้านการสอน (instructional technology) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (human performance technology) ผลิตภาพการวิจัย (research productivity)

 • ดร.กิตติ คงตุก
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

  ดนตรีศึกษา (Music Education), มานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology), ดนตรีวิทยา (Musicology), การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา (Semiology of Music), การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography)

 • ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
  ที่ปรึกษา

  การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Learning

  จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education

  การอำนวยกระบวนการกลุ่ม Group Facilitation

  การให้คำปรึกษา Counseling

  การเรียนรู้แบบองค์รวม Holistic Learning

  การโค้ชเเละการเเนะนำ Coaching and Mentoring

 • ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

  การศึกษาชีววิทยาเชิงประยุกต์ (applied biology education) นวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (innovation of science learning) การศึกษาวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ (integrative science education) การเรียนรู้และการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน (environmental learning and education for sustainability) การเกษตรเชิงประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรพืชและดินในพื้นที่ปนเปื้อนด้วยมลภาวะ (applied agriculture for plant and soil resource in polluted regions)

   

   

 • ดร.ปวีณา แช่มช้อย
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย

  การละครประยุกต์ (applied drama) การละครในการศึกษา (Drama in Education) ประสบการณ์ (embodied experience) กาย-จิต (bodymind) สุขภาวะ (wellbeing) วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ (culture and identity) พิธีกรรมและประเพณี (ritual and tradition) การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography)

 • ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

  วิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education 

  การสอนวิทยาศาสตร์ Science Teaching

  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  Innovations in Science and Technology for Development

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Measurement and Assessment of Science Learning

 • อ.ติโหมะ ตะปะหนิ โอะหยะเน็น
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and gender diversity), สถานศึกษา: ความปลอดภัยและการเปิดรับทุกคน (Educational institutions: Safety and inclusivity), ความรุนแรง (Violence), การรังแกกัน (Bullying), สุขภาพจิต (Mental health), การปรึกษา (Counseling), บริการสุขภาพ: กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและยอมรับได้หรือไม่ (Healthcare services: Accessibility and acceptability), การอบรมด้ารการจัดการความหลากหลาย (Diversity training)

 • ภญ.ดร.ฝน นิลเขต
  อาจารย์

  ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology), ทฤษฎีองค์กร (Organisation theory), การบริหาร และจัดการบริการสวัสดิการสังคม (Management and delivery of welfare services), การวิเคราะห์นโยบาย (Policy evaluation)

 • ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์
  อาจารย์

  การวิจัยเชิงกรณีศึกษา (Case Study Research), 
  การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ (Museum Education), 
  การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Learning), 
  ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Educational Inequality), 
  การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Parental Involvement in Early Learning)

 • ดร.ลินดา เยห์
  ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี

  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (gifted education) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive education) การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (personal development and human potential) ความสามารถทางสติปัญญา (human intelligence) ความแตกต่างหลากหลายทางการเรียนรู้ (learning diversity and individual differences)

 • ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
  อาจารย์

  ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theories) แรงจูงใจ (motivation) จิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology) จิตวิทยาการรู้คิด (cognitive psychology) ความมุ่งมั่นในการเรียน (learning engagement) อาชีพศึกษาสำหรับครู (career education for teacher) พลวัตกลุ่ม (group dynamic)

 • ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
  อาจารย์

  เทคโนโลยีการศึกษา (educational technology) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) การเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (creative problem solving)

 • ดร.อัครา เมธาสุข
  อาจารย์

  การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (brain-based learning) การเรียนรู้และจดจำ (learning and memory) การเข้ารหัสและถอดรหัสความจำ (memory coding and decoding) การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (brain-machine interface) การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (sustainable learning)

 • ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
  อาจารย์

  การผังเมืองกับการจัดการภัยพิบัติ (disaster risk management integrated into urban planning) การวางผังพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (public space design for increasing people interaction and enhancing social learning) การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบแผนผังเชิงกายภาพ (applying communication tools for planning and spatial planning) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน (developing tools for communicating with social agents and communities)

 • ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์
  อาจารย์

  การเรียนร่วมของเด็กพิเศษในสังคมและระบบการศึกษา (inclusion - society and education) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (interdisciplinary teaching) การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนช้า (การอ่านและเลข) (intervention for children with learning disabilities (reading, math) ความหมาย ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ (disability study - meaning, understanding and beliefs)

 • ดร.ชลิดา จูงพันธ์
  อาจารย์

  ชีววิทยาของไดโนเสาร์ (biology of dinosaurs) ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (biodiversity, biogeograpgy and evolution of living thing) วิวัฒนาการการเรียนรู้ (evolution of leaning) ความหลากหลายทางชีววิทยาและการเรียนรู้สิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (biodiversity and environmental learning for sustainable development ) วิวัฒนาการและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ (evolution and palaeontology implication for science education) การสอนธรรมชาติวิทยา (natural science teaching)

 • ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
  อาจารย์

  การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis), การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Education System for Ageing Society), การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning),  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 • ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
  อาจารย์

  วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies), คติชนวิทยา (Folklore), มานุษยวิทยา (Anthropology), มานุษยวิทยาดนตรี (Enthnomusicology), ชาติพันธุ์ศึกษา (Ethnic Studies), การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography)

 • ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล
  อาจารย์

  ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity), เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education), อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning ), รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform), โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)

 • อ.กานน คุมพ์ประพันธ์
  อาจารย์

  การโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Studies), ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodologies), ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History), ความรุนแรง (Violence), การวิจัยผ่านเรื่องเล่า (Narrative Inquiry)

 • อ.โคดี้ ฟรีแมน
  ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ

  Sexual and gender diversity, International Educational Development, International & Transcultural Studies, LGBT Studies

 • ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ
  อาจารย์

  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา (Educational Research Methodology), คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา (Computer for Educational Research), การบริหารจัดการโครงการวิจัย (Research Project Management), เกมเพื่อการเรียนรู้ (Games for Learning), ไทยศึกษา(Thai Studies)

 • อุฬาชา เหล่าชัย
  อาจารย์

  การกำหนดนโยบายการศึกษา (Education Policy Formulation) การปฏิรูปการศึกษา (Education Reform) การเมืองและนโยบายการศึกษา (Politics and Policy in Education) โอกาสทางการศึกษากับความเป็นธรรมในสังคม (Opportunity in Education and Social Equity) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)