คณาจารย์

ดร.อดิศร จันทรสุข

ดร.อดิศร จันทรสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1583

 • Ph.D. (Education) University of Otago, New Zealand
  (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556)
 • Certificate of Advanced Graduate Studies (Expressive Arts: Therapy, Education, and Consulting)
  European Graduate School, Switzerland
 • ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ว.บ. (วารสารศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methodologies)
 • การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis)
 • การวิจัยผ่านเรื่องเล่า (narrative inquiry)
 • การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (academic development)
 • ภาวะการนำ (leadership)
 • การอุดมศึกษา (higher education studies)
 • การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning)

English

Nairn, K., Cameron, J., Anakin, M., Juntrasook, A., Wass, R., Sligo, J., & Morrison, C.
        (in press). Negotiating the challenge of collaborative writing: Learning from one writing

        group’s mutiny. Higher Education Research & Development.
        DOI:10.1080/07294360.2014.973383

Juntrasook, A., Burford, J., & Poungsomlee, A. (in press). More than meditation? Moving
        health promotion with spirituality. In S. Fawkes, V. Lin, K. Engelhardt, & S. Mercado (Eds.)

        Health promotion systems and strategies in Asia: Preparing for the Asian century. Singapore: 
        Springer.

Juntrasook, A. (2015). A journey in the land of the long white cloud: A Thai academic doing 
        narrative inquiry in Aotearoa New Zealand. In S. Trahar & Y. W. Ming (Eds.) Using narrative 
        inquiry for educational research in the Asia Pacific
. Oxon: Routledge, 1-13.

Juntrasook, A. (2014). ‘You don’t have to be the boss to be a leader’: Contested meanings of 
        leadership in higher education. Higher Education Research & Development, 33(1), 19-31.

Juntrasook, A., Nairn, K., Bond, C., & Spronken-Smith, R. (2013). Unpacking the narrative of
        non-positional leadership in academia via different analytical lenses: Hero and/or victim?

        Higher Education Research and Development, 32(2), 201-213.

 

ภาษาไทย

ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข (2552). ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: 
        คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญา
. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

อดิศร จันทรสุข (2552). สายธารทฤษฎีและแนวปฏิบัติการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: บรรณิทัศน์บทความ
        วิชาการต่างประเทศ ระหว่างปี 1996 – 2008
. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

อดิศร จันทรสุข (2550). ทัศนคติที่สร้างสรรค์และทำลายวัฒนธรรมในการวิจารณ์ละคร. ใน ปาริชาติ 
        จึงวิวัฒนาภรณ์ (บรรณาธิการ) จากเวทีละครสู่เวที การวิจารณ์: รวมบทความวิชาการ (หน้า
        251 – 263). กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ชมนาด.

อดิศร จันทรสุข (2548). การเรียนรู้ผ่านศิลปวัฒนธรรมชุมชน. ใน ปาริชาติ วลัยเสถียร (บรรณาธิการ) 
        กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน (หน้า 107 – 114). กรุงเทพ: โครงการเสริมสร้างการ
        เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.

อดิศร จันทรสุข (2548). การปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของแกนนำ
        โรงเรียนวิถีพุทธ.
 กรุงเทพ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 

        สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, พจนีย์ ฉัตรชัยวิวัฒนา, ภัทร ด่านอุตรา และอดิศร จันทรสุข (2547). การวิจารณ์
        ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย: บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ สาขาศิลปะการละคร

        กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ ณ เพชร.

 

การนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ

Juntrasook, A. (2014). Heroes of the academy? Narratives of heroic leadership. Paper presented at the Narrative Matters Conference, Paris, 23 – 27 June 2014.

Juntrasook, A. (2012). I’m one of those uppity bitches! Narratives of leadership and academic identities. Paper presented at Academic Identities Conference, Auckland, 25 – 27 June 2012.

Juntrasook, A. (2012). If everyone is a leader, then who follows? What can narratives of academic leadership tell us about lives in academia? Paper presented at the Narrative Matters Conference, Paris, 29 May – 1 June 2012.

Juntrasook, A. (2010). Unpacking the complexities of leadership in academic life through the multiple lenses of narrative analysis. Paper presented at Contemporary Ethnography Across the Disciplines, Hamilton, 17 – 19 November 2010.

Juntrasook, A., Bond, C., & Spronken-Smith, R. (2009). Leadership with/out position: Researching leadership in academic work. Poster presented at New Zealand Postgraduate Conference, Wellington, 20 – 21 November 2009. **Received Outstanding Visual Presentation Award

Nilchaikowit, T. & Juntrasook, A. (2009). The art of contemplative-oriented transformative facilitation: A perspective from Thailand. Paper presented at 8th International Transformative Learning Conference, Bermuda, 18 – 20 November 2009.

Juntrasook, A. (2006). The Role of the Arts in Facilitator’s Professional and Personal Development. Paper presented at Thailand Art Therapy Conference 2006 at Silpakorn University, Bangkok, Thailand. 17 – 21 March 2006.

Juntrasook, A. & Niyom, P. (2005). RE-Learning Community: Developing a Model of Integrating Contemplative Practice in Higher Education. Paper presented at 19th International Conference on Learning Organization in a Learning World 2005 at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. 18 – 22 April 2005