คณาจารย์

ดร.อัครา เมธาสุข

ดร.อัครา เมธาสุข

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6732 ,ต่อภายใน 6732

 • ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาตร์) นานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 • การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (brain-based learning)
 • การเรียนรู้และจดจำ (learning and memory)
 • การเข้ารหัสและถอดรหัสความจำ (memory coding and decoding)
 • การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (brain-machine interface)
 • การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (sustainable learning)