คณาจารย์

อัครา เมธาสุข

อัครา เมธาสุข

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1597

 • กำลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์) นานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 • การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (brain-based learning)
 • การเรียนรู้และจดจำ (learning and memory)
 • การเข้ารหัสและถอดรหัสความจำ (memory coding and decoding)
 • การสอดประสานระหว่างสมองและเครื่องจักร (brain-machine interface)
 • การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (sustainable learning)