คณาจารย์

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

คณบดี

โทรศัพท์ : 02-696-6760 ,ต่อภายใน 6760

 • Ph.D. (Human Ecology)
  The Australian National University, Australia
 • MESc (Environmental Sciences)
  Monash University, Australia
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ภาวะการนำ (leadership)
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
 • มนุษยนิเวศวิทยา (human ecology)
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource management)
 • ประชาสังคม (civil society)
 • การมีส่วนร่วมสาธารณะ (public participation)
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community)

อนุชาติ พวงสําลี และคณะ (2555). รายงานการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
        พระราชดําริ จังหวัดน่าน.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

อนุชาติ พวงสําลี (2555). กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

โอภาส ปัญญา, อนุชาติ พวงสําลี และวิภานุ คงจันทร์ (2543). ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ภาคตะวันตก ใน
        อานันท์ กาญจนพันธ์ (บก.) พลวัตชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
        สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อนุชาติ พวงสําลี, เนาวรัตน์ พลายน้อย, กมลพรรณ พันพึ่ง และ ศุภวรรณ พลายน้อย (บก.) (2545). การตอบสนอง
        ต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย
. กรุงเทพฯ. : โครงการวิจัย Civil Society Response to

        the Asian Crisis in Three Countries : Korea, Thailand and Indonesia

Plainoi, Nawarat, Anuchat Poungsomlee and Varaporn Chamsanit (2002) “Thailand” in Noda, Pamela J.
       Cross-Sectoral Partnerships in Enhancing Human Security. Tokyo: JCIE, Japan.

Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2002) (editors) Asian Community Empowerment in
       Environmental Management, Proceedings of the 5th ADRF General Meeting, Siam City Hotel,
       Bangkok, Thailand, 2-3 December 2002.

Poungsomlee, A., Grange, I. and Dilokwanich, S. (2003). Civil Society Partnership : Thailand Country.
        Development Partnership for the Environment. Research Report, Bangkok: The World Bank.

Jung, Ku-Hyun, Anuchat Poungsomlee, Mochammad Maksum and Tae Kyu Park (2003), Civil Society
        Response to the Asian Crisis in Three Countries: Korea, Thailand and Indonesia.
 Korea: Institute

        of East and West Studies and Yonsei University.

Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2003). A Perspective on Thailand. Proceedings of Advancing
        Environmental Governance: Perspectives from the Regional Environmental Forum for Mainland
        Southeast Asia.