คณาจารย์

ผศ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ

ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-696-6753 ,ต่อภายใน 6753

  • กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education 
  • การสอนวิทยาศาสตร์ Science Teaching
  • นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  • Innovations in Science and Technology for Development
  • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Measurement and Assessment of Science Learning