คณาจารย์

ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 02-696-6755 ,ต่อภายใน 6755

 • วว. (จิตเวชศาสตร์)  
 • แพทยสภา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Learning
 • จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education
 • การอำนวยกระบวนการกลุ่ม Group Facilitation
 • การให้คำปรึกษา Counseling
 • การเรียนรู้แบบองค์รวม Holistic Learning
 • การโค้ชเเละการเเนะนำ Coaching and Mentoring