คณาจารย์

อธิษฐาน์ คงทรัพย์

อธิษฐาน์ คงทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวัฒนธรรมองค์กร

โทรศัพท์ : 02-696-6751 ,ต่อภายใน 6751

 • Graduate Diploma (Conflict Analysis and Management) 
  Royal Roads University, Canada
 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 • กระบวนการกลุ่ม (group process)
 • การอำนวยกระบวนการกลุ่ม (group facilitation)
 • การสื่อสารไร้ความรุนแรง (nonviolent communication)
 • การสานเสวนา (dialogue)
 • การโค้ช (coaching)
 • การให้คำปรึกษา (couselling)
 • การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning)
 • การเรียนรู้แบบองค์รวม (holistic learning)

ศรีสุดา ชมพันธุ์, เพียงพร ลาภคล้อยมา และ อธิษฐาน์ คงทรัพย์. (2547). ธรรมชาติบำบัด ศิลปะการเยียวยาร่างกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต.  กรุงเทพฯ :
        สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา.

อธิษฐาน์ คงทรัพย์. (2553). งานอาสาสมัครกับการแก้ปัญหาเชิงสันติวิธี. วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, 6(2), 1-8.

อธิษฐาน์ คงทรัพย์. (2556). ก้าวพ้นปัญหา...สู่ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
        สันติศึกษา.

อธิษฐาน์ คงทรัพย์. (2556). ก้าวพ้นและแปลงเปลี่ยน (ร่วมแปล) นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา. 

ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และ อธิษฐาน์ คงทรัพย์. (2556). ก้าวพ้นปัญหา...สู่ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม นครปฐม :
        สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.