คณาจารย์

ดร.ชลิดา จูงพันธ์

ดร.ชลิดา จูงพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6737 ,ต่อภายใน 6737

 • ปร.ด. (บรรพชีวินวิทยา) นานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.ม.(ชีววิทยา)
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชีววิทยาของไดโนเสาร์ (biology of dinosaurs)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (biodiversity, biogeograpgy and evolution of living thing )
 • วิวัฒนาการการเรียนรู้ (evolution of leaning)
 • ความหลากหลายทางชีววิทยาและการเรียนรู้สิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (biodiversity and environmental learning for sustainable development )
 • วิวัฒนาการและบรรพชีวินวิทยาเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ (evolution and palaeontology implication for science education)
 • การสอนธรรมชาติวิทยา (natural science teaching)

Cuny, G., Laojumpon, C., cheychiw, O., & Lauprasert, K. (2010) Fossil vertebrate remains from
         Kut Island (Gulf of Thailand, Early Cretaceous) Cretaceous Research 31 (4) , pp. 415-423

Cuny, G., Cheychiw, O., Laojumpon, C., & Lauprasert, K. New data on Heteroptychodus
         (Elasmobranchii: Hybodontiformes) from the Lower Cretaceous of Thailand. In 2nd International
         Conference on Palaeontology of Southeast Asia (ICPSEA 2010).

Cuny, G., Cheychiw, O., Laojumpon, C., & Lauprasert, K. A new species of Heteroptychodus
         (Elasmobranchii: Hybodontiformes) from the Lower Cretaceous of Thailand. In Fifth International
         meeting on Mesozoic fishes. Global diversity and evolution.

Lauprasert, K., Laojumpon, C., Saenphala, W., Cuny, G., Thirakhupt K., & Suteethorn, V. (2011)
         Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: first record of Theriosuchus
         from Southeast Asia. Paläontologische Zeitschrift 85 (1), 37-47

Claude, J.,Naksri W., Boonchai, N.,Buffetaut, E., Duangkrayom, J.,Laojumpon, C., Jintasakul, P.,
         (...), & Tong, H. (2011)  Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical
         significance Annales de Paleontologie 97 (3-4) , pp. 113-131

Laojumpon, C., Suteethorn, V., & Lauprasert, K. (2012). Morphological Variation of Truncate-Snouted
         Burrowing Frog (Glyphoglossus molossus) of Thailand. The 4th Science research conference,
         12-13 March, 2012, Naresuan University, Thailand.

Laojumpon, C., Matkhammee, T., Wathanapitaksakul, A., Suteethorn, V., Suteethorn, V., Lauprasert, K.,
         Srisuk, P., & Le Loeuff, J. Preliminary report on coprolites from the late Triassic of Thailand.
         New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin. Hunt et al., eds., 2012, Vertebrate
         Coprolites. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin 57.

Laojumpon, C., Deesri, U., Khamha, S., Wattanapituksakul, A., Lauprasert, K., Suteethorn, S., &
         Suteethorn, V. New vertebrate-bearing localities in the Triassic of Thailand. J Sci Technol MSU.
         (33)4, 335-343

Deesri, U., Lauprasert, K., Suteethorn, S., Suteethorn, V., Laojumpon, C., Khamha, S., & Cavin, L.
         (2013). A new site with articulated fish remains (Actinopterygii: Holostei) from the Late Triassic
         of Thailand. Abstract from 6th International Meeting on Mesozoic Fishes, Vienna, Austria.