คณาจารย์

ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1597

 • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) นานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (sciences & maths teaching)
 • STEM ศึกษา (STEM education)
 • ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้ (learning media production)
 • การศึกษาทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ (online distance education)
 • การใช้เกมและกิจกรรมเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ (games and activities for maths teaching)

Chaowicharat, E.,Cercone, N., & Naruedomkul K. (2013)  Novel curve feature and combination method
        for Thai online character recognition. Proceedings of the Twenty-Sixth International Florida Artificial
        Intelligence Research Society Conference,
 26, 196-201

Chaowicharat, E., & Naruedomkul, K. (2011). Co-occurrence based error correction approach to word 
        segmentation. Proceedings of the Twenty-Forth International Florida Artificial Intelligence Research 
        Society Conference, 24, 240-244