คณาจารย์

ภญ.ดร.ฝน นิลเขต

ภญ.ดร.ฝน นิลเขต

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6738 ,ต่อภายใน 6738

 • Ph.D. (Management )
  University of York, UK
 • M.Sc. (Management Science and Marketing Analytics)
  Lancaster University, UK
 • M.Sc.(Health Services Research)
  University of York, UK
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology)
 • ทฤษฎีองค์กร (Organisation theory)
 • การบริหาร และจัดการบริการสวัสดิการสังคม (Management and delivery of welfare services)
 • การวิเคราะห์นโยบาย (Policy evaluation)