คณาจารย์

อ.กานน คุมพ์ประพันธ์

อ.กานน คุมพ์ประพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ :

 • M.Sc. (Asian Studies)
  Lund University, Sweden
 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Studies)
 • ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodologies)
 • ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)
 • ความรุนแรง (Violence)
 • การวิจัยผ่านเรื่องเล่า (Narrative Inquiry)