คณาจารย์

ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6738 ,ต่อภายใน 6738

 • อ.ด. (ภาษาไทย : คติชนวิทยา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.บ. (ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)
 • คติชนวิทยา (Folklore)
 • มานุษยวิทยา (Anthropology)
 • มานุษยวิทยาดนตรี (Enthnomusicology)
 • ชาติพันธุ์ศึกษา (Ethnic Studies)
 • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography)