คณาจารย์

อ.เขตรัฐ   เหล่าธรรมทัศน์

อ.เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1594

  • MA.( International Trade )
  • Nankai University, China
  • B.Sc. ( Business )
  • Virginia Commonwealth University, USA
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ( International Economics )
  • ดุลการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับคู่ค้าของประเทศไทย (Thailand’s Trade Balance and Its Relationship with Trading Partners)
  • ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (Modern Thai History)