คณาจารย์

ดร.กิตติ คงตุก

ดร.กิตติ คงตุก

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-696-6748 ,ต่อภายใน 6748

 • ปร.ด. (ดนตรี)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.บ. (ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดนตรีศึกษา (Music Education)
 • มานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology)
 • ดนตรีวิทยา (Musicology)
 • การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา (Semiology of Music)
 • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography)

กิตติ  คงตุก. (2557). มายาคติของระบำชุดโบราณคดี. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี),
          มหาวิทยาลัยมหิดล.

กิตติ  คงตุก. (2554). เพลงหน้าพาทย์ประกอบการเดินทาง: โครงสร้างหน้าที่และระบบคิดเชิงวัฒนธรรม. ใน
         วราเมษ วัฒนไชย และอัจฉริยา คงสม (บรรณาธิการ). ดุริยวรรณปัญญา: ที่ระลึกงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้
         ครั้งที่
23. (น.26-41). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

กิตติ  คงตุก. (2550). เพลงทยอยใน 3 ชั้นในมุมมองสัญวิทยา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา),
         มหาวิทยาลัยมหิดล.

กิตติ  คงตุก. (2550). การประชันดนตรีไทยกับการแสดงสถานภาพทางสังคม. งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 20.
         (น.31-35). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

Kongtuk, K. (2009). The semiology of Pleng Thayoynai Samchan. Paper presented at The Annual
         Conference of the British Forum for Ethnomusicology: Music, Culture and Globalisation,
         Liverpool, England. April 16-19, 2009.