คณาจารย์

ดร.ลินดา เยห์

ดร.ลินดา เยห์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี

โทรศัพท์ : 02-696-6740 ,ต่อภายใน 6740

 • Ph.D. (Education)
  The University of New South Wales, Australia
 • M.Ed. (Special Education)
  The University of Sydney, Australia
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (gifted education)
 • การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive education)
 • การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (personal development and human potential)
 • ความสามารถทางสติปัญญา (human intelligence)
 • ความแตกต่างหลากหลายทางการเรียนรู้ (learning diversity and individual differences)

ลินดา เยห์ (อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุติพิจารณา) การจัดการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี
        ความต้องการพิเศษ. กรุงเทพฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Yeh.,L. (2012) Ego Idenlity Status in Academically Gifted Adolescents An Australian Study The 12th
       Asia-Pacific Conference on Giftedness, Dubai Convertion Center, Duai, UAE, 14-18 July 2012
ลินดา เยห์ (2555) จริธรรมในเด็กอัจฉริยะ(Moral Development in Gifted Student). วรสารวิจัยและพัฒนาการ
        ศึกษาพิเศษ, 1(1), 63-81.