คณาจารย์

ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ :

 • Ph.D. (Politics and International Relations) - pending
  The University of Auckland, New Zealand
 • M.A. (Political Science)
  Simon Fraser University, Canada
 • ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)
 • เพศวิถีศึกษา (Sexuality Education)
 • อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ การเรียนรู้ (Identity, Diversity and Learning )
 • รัฐศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา (Politics and Educational Reform)
 • โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Cultural Globalization and Education)