คณาจารย์

ดร.ปวีณา แช่มช้อย

ดร.ปวีณา แช่มช้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย

โทรศัพท์ : 02-696-6756 ,ต่อภายใน 6756

 • Ph.D. (Drama) 
  University of Exeter, UK
 • M.A. (Applied Drama) [with Merit]
  University of Exeter, UK
 • นศ.บ. (สื่อสารการแสดง) เกียรตินิยมอันดับสอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การละครประยุกต์ (applied drama)
 • การละครในการศึกษา(Drama/theatre in Education)
 • การละครเพื่อการศึกษา (Drama/theatre for Education)
 • ประสบการณ์กับการเรียนรู้ (embodiment and learning)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกาย-จิต (bodymind)
 • สุขภาวะ (wellbeing)
 • วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ (culture and identity)
 • พิธีกรรมและประเพณี (ritual and tradition)
 • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography)

Chamchoy, P. (2013) The efficacies of trance-possession ritual performances in contemporary
        Thai Theravada Buddhism, PhD thesis, Unpublished, Exeter: The University of Exeter.

Chamchoy, P. (2006) Phi-Fa Shamanic Ritual: Thai Northeastern Indigenous Therapeutic Drama,
        MA Dissertation, Unpublished, Exeter: The University of Exeter.