คณาจารย์

ดร.พุทธชาด อังณะกูร

ดร.พุทธชาด อังณะกูร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-696-6749 ,ต่อภายใน 6749

 • Ph.D. (Applied Technology and Performance Improvement)
  University of North Texas, USA
 • M.B.A. (Business Studies)
  University of North Texas, USA
 • B.B.A. (Marketing)
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • การวิเคราะห์การเรียนรู้ (learning analytics)
 • เทคโนโลยีทางด้านการสอน (instructional technology)
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing)
 • เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ (human performance technology)
 • ผลิตภาพการวิจัย (research productivity)

Chung, C. H., Angnakoon, P., Li, J., & Allen, J. (2016). Virtual HRD and National Culture: an Information
        Processing Perspective. European Journal of Training and Development, 40(1), 21-35.

Angnakoon, P., Kraha, A., & Nimon, K. (2015) Interpreting Regression Effects Custom Dialog: An SPSS
        Plug-in to the R Yhat Package. General Linear Model Journal, 41(2). 1-12.

Mills, L. A., & Angnakoon, P. (2015). How do High School Students Prefer to Learn? Proceedings of
        the 
12th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age
        (CELDA 2015).
133-139. 

Kim, J. & Angnakoon, P. (2015). Studying Job Advertisements: A Systematic Review of Methodological
        Issues and Approaches. Paper presented at The 7th International Conference on Qualitative and
        Quantitative Methods in Libraries (QQML)
, Paris, France. May 26-29, 2015.

Evangelopoulos, N., Sidorova, A., Wati, Y., & Angnakoon, P. (2014). Business Analytics: Investigation
        into Required Skills and Implications for Educational Programs.
        Southwestern Decision Sciences Institute (SWDSI) Proceedings.

Periathiruvadi, S., Tyler-Wood, T., & Angnakoon, P. (2014). Investigating the 5T model of Internet Use
        among U.S College students. Paper presented at the Annual Meeting of the American
        Educational Research Association (AERA)
, Philadelphia, PA. April 3-7, 2014.

Nimon, K., Angnakoon, P. & Lane, F. (2014, February). Using R for Educational Research: Statistics,
        Simulation, and Graphs. Invited training session to be conducted at the annual meeting of the
        Southwest Educational Research Association (SERA)
, New Orleans, LA.

Boonsong, R. & Angnakoon, P. (2013). Examining Factors Influencing Online Learning Adoption of
        Thailand's Higher Education. In T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), Proceedings of World Conference
        on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013
(pp. 1759-1763).
        Chesapeake, VA: AACE.

Angnakoon, P., Oyarce, G. & Meesumrarn, T. (2013). Landscape Characterization of Mobile Learning     

        Research Using a Text Mining Methodology. In T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), Proceedings of 
        World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher
        Education 
2013 (pp. 1716-1720). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing
        in Education (AACE).

Angnakoon, P., Chung, C., & Oyarce, G. (2013). Semi-Automatic Generation of Competency Dictionary:
        An Illustration Using Data from Singapore and U.S. Online Job Advertisements. Paper presented
        at the 12th International Conference of the Asia Chapter of Academy of Human Resource
        Development (AHRD)
, Taipei, Taiwan. November 5-8, 2013. 

Angnakoon, P., Eddy, A., & Thepaut, S. (2013). Maximizing Blackboard Use: From Research to Practice.
        Paper presented at TESOL 2013 International Convention & English Language Expo. Dallas, TX.
        March 20-23, 2013.

Angnakoon, P., Ogden, C., & Arnold, E. (2013). Examining Autonomous Learners' Success in an IEP.
        Paper presented at TESOL 2013 International Convention & English Language Expo. Dallas, TX.
        March 20-23, 2013.

Angnakoon, P. (2013). Conducting Parallel Analysis and MAP Test to Determine the Number of Factors
        to Retain. Paper presented at the 36th annual meeting of the Southwest Educational Research
        Association (SERA)
, San Antonio, TX. February 6-9, 2013.

Angnakoon, P. & Boonsong, R. (2012). Factors Affecting the Adoption of Blackboard among ESL
        Students: A Comparative Study of East Asian and Middle Eastern Students. In T. Amiel & B.
        Wilson (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and
        Telecommunications 2012
(pp. 1476-1483). Chesapeake, VA: AACE.

Angnakoon, P. & Boonsong, R. (2012). Determinants of Language Instructor Attitudes toward the Use of
        Social Networking Sites in ESL Classes. In T. Amiel & B. Wilson (Eds.), Proceedings of World
        Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012

        (pp. 1470-1475). ; Chesapeake, VA: AACE.