คณาจารย์

ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6731 ,ต่อภายใน 6731

 • Ph.D. (Architecture and Planning)
  University of Sassari, Italy
 • M.A. (Policy Sciences) MEXT scholarship
  Ritsumeikan University, Japan
 • ผ.บ. (การผังเมือง)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การผังเมืองกับการจัดการภัยพิบัติ (Disaster risk management integrated into urban planning)
 • การวางผังพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Public space design for increasing people interaction and enhancing social learning)
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบแผนผังเชิงกายภาพ (Applying communication tools for planning and spatial planning)
 • การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน (Developing tools for communicating with social agents and communities)

Promsaka Na Sakonnakron, S., Huyakorn, P., Rizzi, P. (2014). Urban Gaming Simulation for Enhancing
          Disaster Resilience. TEMA: Journal of Land Use, Mobility and Environment, ISSN: 1970-9870,
          pp. 841-851.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Korkietpitak, W., Rizzi, P. (2013). Urban Planning and Management for
          City Resilience to Disasters: a case study of Phuket Province after tsunami. The Proceeding of
          51st Kasetsart University Annual Conference. vol. 51, pp. 249-256, ISBN: 978-616-278-068-4,
          Bangkok, 5-7 February 2013

Promsaka Na Sakonnakron, S., Rizzi, P. (2013). Urban Resilience to Disaster: A New Challenging
          Paradigm for Modern Urbanization. In: 11th International Conference ""Public Administration:
          The Russian Federation in the Modern World. Moscow, Russia, May 31– June 1, 2013

Promsaka Na Sakonnakron, S., Rizzi, P. (2012). Is the Coastal Urban System Resilient to Tsunami?:
          A case study of Phuket, Thailand . In: Frontpage Planning: Before and After Major Events,
          Disasters, and Social Unrest. vol. 44, p. 10, Salzburg, Austria, May 3rd-6th, 2012.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Hirunsalee, S., & Kanegae, H. (2012). “Thai Preferences in Alternative
          Mirco-Financail Programs for Flood Risk Management at the Household Level”. Studies in
          Reginal Science, Japan section of the Regional Science Association International (JSRAI),
         Vol. 42, No. 3, pp. 511-525, 2012.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Kanegae, H., & Denpaiboon, C. (2012). “Donations for Cultural Heritage
          Protection against Floods: A Case Study of Ayutthaya World Heritage, Thailand”, Disaster
          Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.6 , July 2012.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Hirunsalee, S., Kanegae, H. (2011). “Increasing Financial Capacity in
          Disaster Risk Management of the Rural-Low Income through an Innovative Trinity Financial
          Instrument: A Case Study of Ayutthaya Province, Thailand”, International Proceedings of
          Economics Development and Research, Vol. 14 , ISSN: 2010-4626, pp. 374 -382, 2011.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Janmaimool, P., Hirunsalee, S., & Kanegae, H. (2010). “Needs of
          Low-income Residents in Flood-Prone Area to Mitigate Their Flood Loss through
          Microinsurance: A case study of Tambon Phu-Kao-Thong, Ayutthaya province, Thailand” ,
          Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol. 4, 265-272, 2010

Janmaimool, P., Promsaka Na Sakonnakron, S., Hirunsalee, S., & Kanegae, H. (2010). “Flood Risk
          Communication by Local Stakeholders for Residents' Self-Protection in Urbanized Area”,
          Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.4, pp. 91-98,2010.

Hirunsalee, S., Janmaimool, P., Promsaka Na Sakonnakron, S., & Kanegae, H. (2010). “Flood Local
          Knowledge and Its Transferred Possibilities: A case study of Ayutthaya, World Heritage Site of
          Thailand”, Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.4, pp. 273-280,2010.

Promsaka Na Sakonnakron, S., Janmaimool, P., Hirunsalee, S., & Kanegae, H. (2010). “Needs of
          Low-income Residents in Flood-Prone Area to Mitigate Their Flood Loss through Microinsurance
          A case study of Tambon Phu-Kao-Thong, Ayutthaya province, Thailand”, Disaster Mitigation of
          Cultural Heritage and Historic Cities, Vol.4, pp. 265-272, 2010.