คณาจารย์

ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6737 ,ต่อภายใน 6737

 • วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กศ.บ. (การแนะแนว)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theories)
 • แรงจูงใจ (motivation)
 • จิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology)
 • จิตวิทยาการรู้คิด (cognitive psychology)
 • ความมุ่งมั่นในการเรียน (learning engagement)
 • อาชีพศึกษาสำหรับครู (career education for teacher)
 • พลวัตกลุ่ม (group dynamic)

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์. (2556). ทฤษฎีการเรียนรู้ ใน เอกสารประกอบคำสอนวิชา ED241 จิตวิทยาสำหรับครู. พาสนา
        จุลรัตน์ (บรรณาธิการ). (หน้า 175 – 217) กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ดุษฎี โยเหลา, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, พาสนา จุลรัตน์. (2557). รูปแบบการวัดเป้าหมายเชิง
        สัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 8(2), 245-262.

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ดุษฎี โยเหลา, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, พาสนา จุลรัตน์. (2557). ผลของโครงสร้างเป้าหมายของ
        ชั้นเรียนที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต.วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 20(2).