faculty

Surawit Assapun, Ph.D.

Surawit Assapun, Ph.D.

Lecturer

telephone : 02-564-4440 #1598

 • Ph.D. (Applied Behavioral Science Research)
  Srinakharinwirot University
 • B.Ed. (Guidance)
  Srinakharinwirot University
 • Learning theories
 • Motivation
 • Positive psychology
 • Cognitive psychology
 • Learning engagement
 • Career education for teacher
 • Group dynamic

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์. (2556). ทฤษฎีการเรียนรู้ ใน เอกสารประกอบคำสอนวิชา ED241 จิตวิทยาสำหรับครู. พาสนา
        จุลรัตน์ (บรรณาธิการ). (หน้า 175 – 217) กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ดุษฎี โยเหลา, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, พาสนา จุลรัตน์. (2557). รูปแบบการวัดเป้าหมายเชิง
        สัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 8(2), 245-262.

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, ดุษฎี โยเหลา, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, พาสนา จุลรัตน์. (2557). ผลของโครงสร้างเป้าหมายของ
        ชั้นเรียนที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต.วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 20(2).