คณาจารย์

ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์

ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1583

 • Ph.D. (Curriculum & Instruction)
  Indiana University Bloomington, USA
 • M.Sc. (Computer and Engineering Management)
  Assumption University
 • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)นานาชาติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation)
 • การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deeper Learning)
 • การศึกษาแบบสามัตถิยฐาน (Competency-based education)
 • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment)
 • การประเมินประหนึ่งการเรียนรู้ (Assessment as learning)
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative learning)

Meng-Fen Grace Lin, Suthiporn Sajjapanroj , and Curtis J. Bonk,(2011). Wikibooks and Wikibookians:
          Loosely Coupled Community or a Choice for Future Textbooks?. IEEE TRANSACTIONS ON
          LEARNING TECHNOLOGIES, VOL. 4, NO. 4, OCTOBER-DECEMBER page 327-339.

Suthiporn Sajjapanroj,Curtis J. Bonk,Mimi Miyoung Lee,Meng-Fen Grace Lin. (2008). A Window on
          Wikibookians:Surveying their Statuses, Successes, Satisfactions, and Sociocultural Experiences.
          Journal of Interactive Online Learning. Volume 7, Number 1, spring

Meng-Fen Grace Lin, Curtis J. Bonk, Suthiporn Sajjapanroj. Twin Wiki Wonders? Wikipedia and Wikibooks
          as Powerful Tools for Online Collaborative Writing. Social Information Technology: Connecting
          Society and Cultural Issues (253-272). Hershey, PA: Information Science Reference.