คณาจารย์

อ.ธรณชนก เอื้อไพโรจน์กิจ

อ.ธรณชนก เอื้อไพโรจน์กิจ

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1595

 • M.A. (Policy Studies in Education) with Distinction
  University College London  , United Kingdom
 • B.A. ( Combined Honours in Social Sciences : Education and Politics & International Relations ) with Second Class (Division One) Honours
  University of Durham , United Kingdom
 • ระบบการศึกษาไทยและการปฏิรูปการศึกษาไทย (Thailand’s educational system and reform)
 • แนวคิดเสรีนิยมใหม่ในการวางนโยบายทางการศึกษา (neoliberalism in educational policymaking)
 • ช่องว่างระหว่างภาคนโยบายและภาคปฏิบัติในระบบการศึกษา (policy-practice gaps in educational systems)
 • เสียงของครูและการมีส่วนร่วมของครูในการออกแบบนโยบาย (teachers’ voice and the engagement of teachers in policy design)