คณาจารย์

ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์

ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6740 ,ต่อภายใน 6740

 • Ph.D. (Special Education) 
  University of Wisconsin - Madison, USA
 • MS.Ed (Special Education)
  University of Wisconsin - La Cross, USA
 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • การเรียนร่วมของเด็กพิเศษในสังคมและระบบการศึกษา (inclusion - society and education)
 • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (interdisciplinary teaching)
 • การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนช้า (การอ่านและเลข) (intervention for children with learning disabilities (reading, math)
 • ความหมาย ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ (disability study - meaning, understanding and beliefs)

Bailey, L., Nomanbhoy, A., & Tubpun, T. (in press). Inclusive Education: Teacher Perspectives from           Malaysia. Journal of Inclusive Education. DOI:10.1080/13603116.2014.957739