คณาจารย์

อ.ติโหมะ ตะปะหนิ โอะหยะเน็น

อ.ติโหมะ ตะปะหนิ โอะหยะเน็น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-696-6752 ,ต่อภายใน 6752

 • อยู่ระหว่างศึกษา Ph.D. (Health Social Science)
  Mahidol University
 • M.Sc. (Counseling Psychology)
  Assumption University
 • B.Sc. (Psychology) Honours
  University of East london, UK
 • ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and gender diversity)
 • สถานศึกษา: ความปลอดภัยและการเปิดรับทุกคน (Educational institutions: Safety and inclusivity)
 • ความรุนแรง (Violence)
 • การรังแกกัน (Bullying)
 • สุขภาพจิต (Mental health)
 • การปรึกษา (Counseling)
 • บริการสุขภาพ: กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและยอมรับได้หรือไม่ (Healthcare services: Accessibility and acceptability)
 • การอบรมด้ารการจัดการความหลากหลาย (Diversity training)

Boonmongkon, P., Jackson, P. A. (Eds.), & Ojanen, T. (translator). (2012). Thai sex talk: The language of
          sex and sexuality in Thailand. Chiang Mai, Thailand: Mekong Press.

Boonmongkon, P., & Ojanen, T. T. (Eds.). (2014). Mobile sexualities: Transformations of gender and
          sexuality in Southeast Asia.
Salaya, Nakhon Pathom: Southeast Asian Consortium on Gender,
          Sexuality and Health.

Boonmongkon, P., Ojanen, T. T., Samakkeekarom, R., Samoh, N., Iamsilpa, R., Topananan, S.,
          Cholratana, M. & Guadamuz, T. E. (2013). 'She met her (boy)friend online': Negotiating gender
          identity and sexuality among young Thai women in online space. Culture, Health & Sexuality,
          15,
1162-1174. doi: 10.1080/13691058.2013.809609

De Lind van Wijngaarden, J. W., & Ojanen, T. T. (2015). Identity management and sense of belonging to
          gay community among young rural Thai same-sexattracted men: Implications for HIV
          prevention and treatment. Culture, Health & Sexuality, 18, 377-390. doi:
          10.1080/13691058.2015.1087595

Duangwises, N., Iamsilpa, R., Topananan, S., Boonmongkon, P., Ojanen, T. T., & Guadamuz, T. E. (2014).
          BlackBerry smartphones and sexuality among queer university students in Bangkok. In P.
          Boonmongkon & T. T. Ojanen (Eds.), Mobile sexualities: Transformations of gender and sexuality
          in Southeast Asia
(pp. 281-356). Salaya, Nakhon Pathom: Southeast Asian Consortium on
          Gender, Sexuality and Health. 

Mudjalin Cholratana, Pimpawun Boonmongkon, Nattharat Samoh, Timo T. Ojanen, Chet
          Ratchadapunnathikul, Thasaporn Damri, Thomas E. Guadamuz. (2015). วิธีทยาในการเข้าถึงกลุ่ม
          ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเปราะบางในกระบวนการทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์: กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนที่เป็น LGBT
          [Methodology in accessing vulnerable populations for social science research in Thailand: Case
          study of LGBT students]. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย [Journal of Research Methodology], 28, 173-186.

Nattharat Samoh, Pimpawun Boonmongkon, Timo T. Ojanen, Ronnapoom Samakkeekarom, &
          Thomas E. Guadamuz. (2014). การรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ [Youth perceptions on
          cyberbullying]. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา [Journal of Behavioral Science for
          Development], 6(1), 351-364. Available at http://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/
          download/16008/14578

Ojanen, T. T. (2009). Sexual/gender minorities in Thailand: Identities, challenges, and voluntary-sector
          counseling. Sexuality Research and Social Policy. 6(2): 4-34. doi: 10.1525/srsp.2009.6.2.4

Ojanen, T. T. (2014). The Thai Delphi Panel: Impact of structural factors on gender and sexuality in
          Thailand in 1980-2010. In P. Boonmongkon & T. T. Ojanen (Eds.), Mobile sexualities:
          Transformations of gender and sexuality in Southeast Asia
(pp. 51-166). Salaya, Nakhon Pathom:           Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality and Health.

Ojanen, T. T., Boonmongkon, P., S., Samakkeekarom, R., Samoh, N., Cholratana, M., & Guadamuz, T. E.
          (2015). Connections between online harassment and offline violence among youth in Central
          Thailand. Child Abuse & Neglect, 44, 159-169. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.04.001

Ojanen, T. T., Boonmongkon, P., Samakkeekarom, R., Samoh, N., Cholratana, M. . . . Guadamuz, T. E.
          (2014). Investigating online harassment and offline violence among young people in Thailand:
          Methodological approaches, lessons learned. Culture, Health & Sexuality, 16, 1097-1112. doi:
          10.1080/13691058.2014.931464

Ojanen, T. T., Ratanashevorn, R., & Boonkerd, S. (2016). Gaps in responses to LGBT issues in Thailand:
          Mental health research, services, and policies. Psychology of Sexualities Review, 7(1), 41-59.

Timo T. Ojanen & Pimpawun Boonmongkon. (2012). รวมพลคนรู้เรื่องเพศ : 30 ปีของวิวัฒนาการเรื่องเพศภาวะ
          และเพศวิถีในสังคมไทย
[Hear the experts: 30 years in the evolution of gender and sexuality in
          Thailand.]. วารสารเพศวิถีศึกษา [Sexuality Studies Journal], 2, 26-60.