คณาจารย์

ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6739 ,ต่อภายใน 6739

 • ศศ.. (ประชากรศาสตร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.. (สังคมวิทยาประยุกต์)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศษ.. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)
 • การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Education System for Ageing Society)
 • การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning)
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

Assatarakul, T. (2015). Socio-Economic Activities of the Elderly in Thailand. Population
          Review, 54(1), 84-101.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และวรเวศม์ สุวรรณระดา. (2558). สถานการณ์และการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการ
          ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 41(2), 76-90.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2555, พฤศจิกายน). แนวทางส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง: ศึกษาวิเคราะห์ดัชนี
          วัดความไม่เสมอภาคหญิงชาย. เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2555, กรุงเทพฯ.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2554, มีนาคม). ความเบี่ยงเบนของวัยรุ่นในโลกไซเบอร์. เอกสารนำเสนอในการสัมมนาเครือข่าย
          นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10, เชียงใหม่.