คณาจารย์

ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-696-6739 ,ต่อภายใน 6739

 • ศศ.. (ประชากรศาสตร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.. (สังคมวิทยาประยุกต์)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศษ.. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)
 • การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Education System for Ageing Society)
 • การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย (Intergenerational Learning)
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2561). การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก: รูปแบบและผลลัพธ์ของหลักสูตร.
          วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., 11(1), 226-242.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2561). มูลนิธิบ้านครูน้ำบนก้าวต่อไป. ใน ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (ผู้เขียน), กานน คุมพ์ ประพันธ์,
          ชลิดา เหล่าจุมพล, กิตติ คงตุก, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์, และ ไอยเรศ บุญฤทธิ์, จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน
          ชุมชน การประกอบการสังคม. (น. 44-111). นครปฐม: โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และ
          ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2560). บทสังเคราะห์. ใน กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์,
          และฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (ผู้เขียน), ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม.
          (น. 230-281). นครปฐม: โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2560). ปฐมบทแห่งเส้นทางการนำ. ใน กิตติ คงตุก, ชลิดา เหล่าจุมพล, วาสนา ศรีปรัชญา อนันต์,
          และ ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (ผู้เขียน), ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม.
          (น. 12-37). นครปฐม: โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Assatarakul, T. (2015). Socio-Economic Activities of the Elderly in Thailand. Population
          Review, 54(1), 84-101.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล และวรเวศม์ สุวรรณระดา. (2558). สถานการณ์และการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการ
          ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 41(2), 76-90.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2555, พฤศจิกายน). แนวทางส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง: ศึกษาวิเคราะห์ดัชนี
          วัดความไม่เสมอภาคหญิงชาย. เอกสารนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2555, กรุงเทพฯ.

ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2554, มีนาคม). ความเบี่ยงเบนของวัยรุ่นในโลกไซเบอร์. เอกสารนำเสนอในการสัมมนาเครือข่าย
          นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10, เชียงใหม่.