คณาจารย์

ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

อาจารย์

โทรศัพท์ : -

  • Ph.D. (Art Education)
    University of Illinois,Urbana-Champaign ,USA
  • Master of Arts Management
    Carnegie Mellon University, USA
  • B.A. (Photography) Honours
    University College for the Creative Arts ,UK

การวิจัยเชิงกรณีศึกษา (case study research)
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ (museum education)
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (informal learning)
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (educational inequality)
การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (parental involvement in early learning)