ถาม-ตอบ

วิทยาการเรียนรู้คืออะไร

วิทยาการเรียนรู้นั้นเป็นการบูรณาการสหวิทยาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ นำไปสู่การออกแบบ และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง