สมัครงาน

4 มิ.ย.2561

ประกาศรับสมัครอาจารย์ (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) และครูกระบวนกร (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล ดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  (วุฒิปริญญาโท – เอก ) 1 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดไฟล์

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ครูกระบวนกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดไฟล์