สมัครงาน

7 ธ.ค.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบกระบวนการกลุ่ม ตำแหน่งอาจารย์ และ ตำแหน่งครูกระบวนกร

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบกระบวนการกลุ่ม ตำแหน่งอาจารย์ และ ตำแหน่งครูกระบวนกร
ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตามเอกสารแนบ

Download