สมัครงาน

4 ก.ค.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และสอบกระบวนการกลุ่ม ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 3 / 2561

ตามที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนกร ครั้งที่ 3/2561 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2561 นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนจากผู้สมัครทั้งหมด 22 คนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และสอบกระบวนการกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 

Download