สมัครงาน

4 ก.ค.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาธิตการสอน และสอบกระบวนการกลุ่ม ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2 / 2561

ตามที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่  4 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2561 นั้น

ในการนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากเอกสารประวัติ (CV) ผลงานวิชาการ ประสบการณ์ทั้งด้านการทำงานและด้านวิชาการ ความสามารถอื่นๆ ที่เหมาะสมในสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล รวมทั้งผลการสอบข้อเขียนจากผู้สมัครทั้งหมด 67 คน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาธิต  การสอน และสอบกระบวนการกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตามเอกสารแนบ

 

Download