สมัครงาน

27 ก.ค.2560

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการวิจัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการวิจัย

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาในการทำงาน ๑ ปี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานโครงการวิจัย ๒ โครงการ
 • ปฏิบัติงานธุรการ งานเอกสาร 
 • ประสานงานในการจัดประชุมสัมมนาและประชุมวิชาการ
 • จัดทำและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เช่น การขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการ การขออนุมัติตัวบุคลากร ประสานงานกับฝ่ายการเงินและงานวิจัยของคณะฯ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ๑ ชุด (Transcript)
 • รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ๑ รูป
 • ประวัติย่อ (ถ้ามี)

 

วิธีสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๘๘ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

วิธีการคัดเลือก

ทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ (วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง)

ดาวน์โหลดไฟล์